شرکت بازرگانی و پخش سپهر

فعال در حوزه صادرات، واردات، تولید و پخش مواد غذایی

Sepehr Avid Trading Company

Export of Building Material, Import Food, Production and Distribution Food